REGULAMIN Konkursu

„Konkurs FOTO_RAMKA – na najciekawsze przebranie na Korowodzie w trakcie Rzeszowskich Juwenaliów 2018”

Postanowienia ogólne

Celem konkursu „Konkurs FOTO _RAMKA – na najciekawsze przebranie na Korowodzie w trakcie Rzeszowskich Juwenaliów 2018” jest popularyzacja indywidualnych zdolności artystycznych wśród uczestników Rzeszowskich Juwenaliów 2018.

1

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Konkurs FOTO _RAMKA na najciekawsze przebranie na Korowodzie w trakcie Rzeszowskich Juwenaliów 2018” („Konkurs”). Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Almatur, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-585, Warszawa, ul. Bagatela 10/10, wpisana do CEIDG pod nr NIP 525-11-11-745. Konkurs będzie trwał wyłącznie w dniu 10.05.2018 od godziny 16:00 do 21:00. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.

Uczestnicy Konkursu

2

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) jest osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych; osoba posiadająca status studenta w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym; czynny uczestnik obchodów „Rzeszowskich Juwenaliów 2018”

Zasady Konkursu

3

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie („Konkurs”) jest:

 • wykonanie pracy artystycznej w postaci własnoręcznego przebrania w technice dowolnej
 • udokumentowanie pracy artystycznej w postaci zdjęcia dokumentującego strój/przebranie w trakcie Korowodu Studentów 2018
  • Zdjęcie można wykonać w „foto – ramce ” – specjalnie przygotowanym miejscu przez Organizatora, znajdującym się na terenie Miasteczka Akademickiego Politechniki Rzeszowskiej, po wykonaniu zdjęcia należy podać przedstawicielowi ISIC swoje imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu.
  • Zdjęcia wykonane w wyznaczonym miejscu - „foto – ramce” zostanie opublikowane przez Organizatora na Facebooku na specjalnie przygotowanym wydarzeniu https://www.facebook.com/events/811574475705922/
  • Posiadanie wyłącznych praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonych prac przez uczestników. Kwestie praw autorski są omówione w załączniku nr. 1 do niniejszego regulaminu

Każdy Uczestnik może zgłosić się do Konkursu tylko 1 raz.

Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na:

 • przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny,
 • dobrowolną wolę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
 • w przypadku otrzymania nagrody uczestnik zobowiązuje się do przekazania numeru pesel oraz adresu zamieszkania w celu wypełnia deklaracji podatkowej.

Dane osobowe przetwarzane przez organizatora, a uczestnicy mają prawo do ich korygowania i zgłoszenia prośby o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych.

 • Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić łącznie poniższe wymagania:
 • wykonanie pracy artystycznej w postaci zdjęcia dokumentującej przebranie/strój Uczestnika w trakcie Juwenaliowego Korowodu 2018
 • Umieszczenie zdjęcia na oficjalnym wydarzeniu Konkursu na Facebooku: zdjęcie wykonane w „foto – ramce” przygotowanej przez Organizatora, zostanie umieszczone przez Organizatora we wcześniej wspomnianym miejscu
 • Uczestnik zgłaszając się do konkursu zgadza się na opublikowanie swojego imienia, nazwiska w mediach pozostających w dyspozycji Organizatora m.in. na serwisach społecznościowych. Przy czym Organizator nie gwarantuje publikacji wszystkich zgłoszonych Prac.
 • Biorąc udział w konkursie Uczestnik:
 • akceptuje Regulamin Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich udostępnionych danych osobowych w celach powiązanych z konkursem
 • Każda zgłoszona Praca lub zdjęcie podlega akceptacji

Konkurs trwa tylko w dniu 10.05.2018 od godziny 16:00 do 21:00. Po udostępnieniu zdjęcia – prace zostaną poddane ocenie komisji konkursowej na podstawie której Organizator przydzieli uprawnionym osobom nagrodę – vouchery dla dwóch niezależnych osób na obóz studencki do Hiszpanii. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy manipulują lub próbują manipulować jego przebiegiem łamiąc zasady Regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Konkursu. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu lub w przypadku gdy uzna to za konieczne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

Zadania i Nagrody

4

Nagrodami w Konkursie są vouchery dla dwóch niezależnych osób na obóz studencki do Hiszpanii o poniższych zasadach realizacji:

Uczestnik ma prawo wybrać jeden wyjazd spośród dwóch organizowanych terminów, realizowanych przez Biuro Podróży Almatur we wrześniu bieżącego roku. Za przekazanie nagród odpowiada Organizator. Wygrany nie ma możliwość odstąpienie prawa do Nagrody osobom trzecim. Wygrany nie ma możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 1 voucher.

Rozstrzygnięcie akcji promocyjnej i wydanie nagród

5

Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyłanianiem Zwycięzców przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowe Jury („Komisja”) w liczbie: trzy osoby ze strony Organizatora.

W dniu 10.05.2018 r. w godzinach 16:00 – 21:00, Uczestnicy Konkursu mogą wykonywać zdjęcia, z których wybrane dwa zostaną nagrodzone voucherami na obóz studencki do Hiszpanii,( 1 voucher otrzyma „najlepiej przebrany mężczyzna”, zaś 1 voucher zostanie przyznany „najlepiej przebranej kobiecie”).

Przydzielone vouchery można wykorzystać do dnia 08.09.2018 r., od daty otrzymania po tym terminie tracą swoją ważność i nie mogą być wykorzystane.Vouchery nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy. Vouchery mają przypisane dane Uczestnika. Uczestnik nie może podarować go innej osobie. Nie ma możliwości wielokrotnego udziału w akcji.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 11.05.2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone na oficjalnym wydarzeniu Konkursu, na profilu Juwenaliów Politechniki Rzeszowskiej na Facebooku.

W wypadku otrzymania od Uczestnika niekompletnych danych, Uczestnik, który wziął udział w Konkursie może zostać zdyskwalifikowany przez Organizatora.

Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. Organizator w trakcie trwania Konkursu i po jego zakończeniu może umieścić dane Zwycięzców na portalu społecznościowym Facebook lub innym medium, na co Uczestnik wyraża zgodę. Wszystkie nagrody przewidziane w Konkursie ufundował Organizator.

Reklamacje

6

O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: info@isic.pl

Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.

Przeniesienie praw do zdjęcia

7

Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Prac: zdjęć bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 2. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 3. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b,
 4. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
 5. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 6. publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej (min. na billboardach).

Organizator nabywa także prawo do opracowania, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, a także do rozporządzania i korzystania z opracowania.

Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie ze zdjęć na nowych polach eksploatacji, innych niż wskazane w punktach 1-6, które nie są aktualnie znane oraz wyraża zgodę na niewykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do zdjęcia, tj: nieujawnianie swojego nazwiska jako autora Treści (prac) na wszelkich nośnikach, dokonywania modyfikacji, obróbki, zmian lub poprawek Treści (prac), w tym również wykorzystywania Treści (prac) w części oraz łączenia je z innymi utworami, decydowania o pierwszym udostępnieniu Treści (prac) publiczności, nadzoru nad umowy sposobem korzystania z Treści (prac), a także przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich związanych z wykonaniem przedmiotu

Nagrodzeni zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania zdjęć oraz treści prac. Uczestnik oświadcza, że zdjęcia są oryginalnym utworem, stworzonym przez Uczestnika i że jest ich wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich. Uczestnik, który w wyniku naruszenia Regulaminu utraci prawo do uczestnictwa zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń z tytułu wykorzystania jego zdjęcia. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na opublikowanie jego zdjęć konkursowych przez Organizatora w internecie lub w prasie, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika Konkursu i bez konieczności informowania go o tym.

Postanowienia końcowe

8

Konkurs ma charakter rozrywkowy.

Zabrania się publikacji treści sprzecznych z zasadami, które godzą w poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na wiarę, przynależność narodową, rasową czy przekonania religijne. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu sponsora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wzięciem udziału w Konkursie niezgodnym z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział na zasadach określonych w Regulaminie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne zakłócenia w komunikacji e-mail, wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki, w tym w szczególności za działanie platformy Facebook.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na portalu społecznościowym Facebook. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

Niniejszy Regulamin dostępny jest na oficjalnym wydarzeniu Konkursu na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/811574475705922/

Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w klauzulach zgody akceptowanych przez Uczestnika przy rejestracji.

Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w ramach Konkursu jest Organizator. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.

W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: info@isic.pl

Obecnie trwające promocje

Korzystając na co dzień z legitymacji ISIC zawsze wygrywasz! Aby radości było więcej, specjalne dla was wraz z naszymi parterami przygotowujemy cykliczne konkursy. Informacje o nich znajdziesz w naszych newsletterach, oraz na naszym profilu w portalu społecznościowym Facebook.

 

Konkurs FOTO_RAMKA - na najciekawsze przebranie na Korowodzie w trakcie Rzeszowskich Juwenaliów 2017

Regulamin_Konkursu_FOTO_RAMKA_Rzeszowskie_Juwenali.pdf (54.5 KiB)
© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl