Ubezpieczenie Kosztów Leczenia w Polsce dla obcokrajowców oraz Polaków mieszkających na stałe poza granicami RP

Jeśli mieszkasz za granicą i chcesz się zabezpieczyć na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, podczas pobytu w Polsce, Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców jest właśnie dla Ciebie. Produkt zapewnia całodobową ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach.
Ubezpieczenie spełnia wymagania Urzędu do spraw Cudzoziemców w ramach procedury ubiegania się o pozwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach.

Zakres ubezpieczenia:

Niezbędne z medycznego punktu widzenia koszty leczenia ubezpieczonego, który przebywając na terenie RP musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pełnym obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków, które powstały podczas wykonywania pracy, nauki lub innych czynności określonych w umowie ubezpieczenia, podczas drogi do/z pracy/szkoły oraz w życiu prywatnym (ochrona całodobowa).

Ubezpieczenie kosztów leczenia obejmuje udokumentowane koszty powstałe w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

do wysokości 100% sumy ubezpieczenia:

 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia i operacji
 • koszty transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania (ubezpieczyciel pokrywa koszty sprowadzenia chorego z RP do miejsca zamieszkania w kraju stałego pobytu, specjalnym rodzajem transportu oraz w terminie innym niż planowany – tylko w przypadku pisemnego zalecenia przez lekarza. Koszty te pokrywane są do wysokości kosztów transportu najtańszym środkiem lokomocji, spełniającym warunki określone przez lekarza wydającego pisemne zalecenie transportu do kraju stałego pobytu. Do uznania kosztów z tytułu transportu do kraju stałego pobytu wymagana jest uprzednia zgoda Wiener TU S.A)
 • koszty transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej oraz koszty transportu chorego pomiędzy placówkami medycznymi na terenie RP
 • koszty badań służących diagnozowaniu oraz koszty zabiegów ambulatoryjnych
 • koszty zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza,
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • koszty naprawy lub zakupu okularów, naprawy protez i innych środków pomocniczych wspomagających proces leczniczy, jeżeli konieczność ich nabycia lub ich uszkodzenie związane było z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem powstałym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela

do wysokości 50% sumy ubezpieczenia

 • koszty transportu zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub koszty pogrzebu albo kremacji na terenie RP

koszty podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej

 • zwrot kosztów z tytułu podróży, utrzymania i noclegów osoby towarzyszącej do wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów ale w wysokości nie wyższej niż 0,5% sumy ubezpieczenia określonej w OWU § 7 ust. 1 za jeden dzień i nie dłużej niż za 7 dni
 • koszty, o których mowa w ww. ppkt pokrywane są, jeżeli zostały poniesione w związku z załatwianiem spraw związanych z organizacją powrotu osoby chorej do kraju stałego pobytu lub w związku z towarzyszeniem jej podczas hospitalizacji na terenie RP
 • koszt zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza
 • warunkiem uznania kosztów jest pisemne zalecenie lekarza i uprzednia zgoda ubezpieczyciale wyrażona w formie pisemnej.

koszty leczenia stomatologicznego

 • do wysokości 200 zł na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia (w przypadku wystąpienia nagłych stanów bólowych lub stanów zapalnych wymagających udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej)

Warianty ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia Liczba wizyt u internisty Liczba wizyt u specjalisty Wykup ubezpieczenie
30 000 EUR 2 1 Legitymacja ISIC lub IYTC z ubezpieczeniem
10 000 EUR bez ograniczeń* bez ograniczeń* Legitymacja ISIC lub IYTC z ubezpieczeniem

*w ramach sumy ubezpieczenia

ISIC i IYTC z ubezpieczeniem kosztów leczenia w Polsce dla obcokrajowców są dostępne online na stronie www.isic.pl

Stacjonarnie dostępne są w biurach:

Kraków

Almatur, ul. Rynek Główny 27 tel. (12) 428 45 21

Gdynia

Almatur, ul Starowiejska 42-48 tel. (58) 301 29 31

Toruń

Almatur, ul. Podmurna 70, tel. (56) 662 60 06

Warszawa

Almatur, Al. Niepodległości 177 tel. (22) 825 69 08

Almatur, ul. Kopernika 23 tel. (22) 244 04 90 wew. 290

 

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl