Ubezpieczenie za granicą

Nieszczęśliwy wypadek może przytrafić się każdemu, zarówno w czasie wyjazdów zagranicznych jak i w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia za granicą gwarantuje Twoja legitymacja...

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Almatur a Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group posiadacz waznej legitymacji - karty ISIC (z wyłączeniem legitymacji kupionych w biurach Akademickiego Związku Sportowego), ITIC, IYTC jest objęty ochrona ubezpieczeniową w zakresie:

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii)

 • ubezpieczenie kosztów leczenia
 • ubezpieczenie kosztów transportu i repatriacji
 • ubezpieczenie kosztów podróży, utrzymania oraz noclegów osoby towarzyszącej
 • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania
 • ubezpieczenie assistance
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Opcjonalnie po dokonaniu dodatkowej opłaty:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP (+39 zł)
 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terytorium Rzeczypospolitej z rozszerzeniem o zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz OC w życiu prywatnym na terenie Rzeczypospolitej, z rozszerzeniem na OC podczas uprawiania sportów ekstremalnych (+79 zł)
 • ubezpieczenie na terytorium USA, Kanady, Australii oraz Japonii - Suma ubezpiezcenia KL 50 000 EUR (+179 zł)
 • ubezpieczenie na terytorium USA, Kanady, Australii oraz Japonii - Suma ubezpiezcenia KL 100 000 EUR (+200zł) - dotyczy tylko kart ISIC 360
 • zdarzenia zaistniałe podczas uprawiania sportów ekstremalnych oraz OC w życiu prywatnym z rozszerzeniem OC podczas uprawiania sportów ekstremalnych na całym świecie, z wyłączeniem Rzeczypospolitej(+79 zł) - suma ubezpieczenia KL podczas uprawiania sportów ekstremalnych wynosi 25 000 EUR
 • OC podczas praktyk i staży (+33 zł)
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego (+22 zł)
 • ubezpieczenie od chorób tropikalnych (+33 zł)

Zakres ubezpieczenia

Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem:

 • koszty pobytu w szpitalu, leczenia, operacji - do 50 000 EUR
 • W przypadku karty ISIC 360 koszty pobytu w szpitalu, leczenia, operacji - do 80 000 EUR
 • badania i zabiegi - do 50 000 EUR
 • koszt zakupu niezbędnych lekarstw, środków opatrunkowych oraz środków pomocniczych zaleconych przez lekarza - do 50 000 EUR
 • koszt transportu do szpitala lub miejsca zamieszkania - do 50 000 EUR
 • leczenie stomatologiczne - do 100 EUR
 • poród, który nastąpił przed 25 tygodniem ciązy - do 50 000 EUR
 • koszty ratownictwa i poszukiwania - do 5 000 EUR
 • assistance - do 2 000 EUR

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

 • trwały uszczerbek na zdrowiu - 20 000 PLN
 • śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku - 10 000 PLN
 • zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych - 4 000 PLN
 • dzienne świadczenie szpitalne - 40 PLN, od 1 do 60 dnia pobytu w szpitalu(minimum 10 dni)

UWAGA!!! Koszty leczenia ambulatoryjnego nie przekraczające równowartości 50 EUR(w walucie danego kraju) Ubezpieczony zobowiązany jest pokryć we własnym zakresie; zwrot tych kosztów następuje po zgłoszeniu rozczenia do Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Wyłączenia:

Odpowiedzialność Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nbsp]nie obejmuje następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia, transportu i innych usług określonych w umowie ubezpieczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie m.in.

 • Odszkodowanie nie przysługuje Ubezpieczonemu, w stosunku do którego istniały przeciwskazania lekarskie co do odbycia podróży zagranicznej, jeżeli to miało wpływ na powstałe zdarzenia objęteochrona ubezpieczeniową
 • w przypadku zdarzeń powstałych wskutek działania niezgodnego z prawem obowiązującym w kraju pobytu
 • w przypadku wszelkich zdarzeń powstałych przed datę rozpoczęcia okresu ubezpieczenia, a zgłoszonych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia
 • wypadków wynikających z uprawniania sportów ekstremalnych (o ile nie zostało dokupione właściwe doubezpieczenie).

Postępowanie w razie wypadku za granicą

Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej:

Jeżeli w trakcie podróży zagranicznej osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagle zachoruje powinna:

 • W celu uzyskania gwarancji pokrycia kosztów należnych placówce medycznej z tytułu udzielonej pomocy lekarskiej, leczenia szpitalnego, innych objętych ubezpieczeniem kosztów niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem Wiener TU S.A.:
  pod numerem tel. +48 22 741 39 70 (czynne 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu) ewentualnie napisz na assistance@global-assistance.pl
 • w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków dokonać zgłoszenia szkody w Wiener TU S.A. telefonicznie pod nr +48 22 469 69 69 lub mailem na adres: kontakt@wiener.pl lub poprzez stronę www.wiener.pl/pl-zgloszenie-szkody
 • w przypadku zdarzenia objętego ochroną w ramach ubezpieczenia zwrotu kosztów poszukiwań i ratownictwa zgłosić niezwłocznie telefonicznie fakt powstania zdarzenia do Wiener TU S.A. pod nr telefonu +48 22 469 69 69 bądź do Centrum Alarmowego pod numerem tel. +48 22 741 39 70 lub w ciągu 7 dni od powrotu do kraju zgłosić do Wiener TU S.A. roszczenie o zwrot kosztów;
 • Jeśli chcesz skorzystać z assistance, również zadzwoń pod numer  tel. +48 22 741 39 70 ewentualnie napisz na assistance@global-assistance.pl
© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl