Wyrób legitymację on-line klikając w link przejdziesz do formularza:

ISIC - ważny edycjami do 16 miesięcy!

Ważność max. 16 miesięcy,
edycja aktualna: 01/09/2019 - 31/12/2020

 

Ważność 12 miesięcy + liczba dni z danego miesiąca
 

Ważność 12 miesięcy + liczba dni z danego miesiąca

 


Ważność max. 16 miesięcy,
edycja aktualna: 01/09/2019 - 31/12/2020

ISIC bez ubezpieczenia
ISIC z ubezpieczeniem Świat*ISIC z ubezpieczeniem Polska*
 

ISIC 360 z ubezpieczeniem
ISIC PTSM bez ubezpieczenia
ISIC PTSM z ubezpieczeniem

 

IYTC z ubezpieczeniem

 

ITIC z ubezpieczeniem

 

Regulamin zakupu on-line legitymacji ISIC oraz ISIC-PTSM

§ 1 Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Stowarzyszenie Almatur (zwane dalej Almatur) z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 10 wpisane przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń pod numerem KRS: 0000190203, nr NIP 525-11-11-745, nr Regon 010624069 prowadzi stronę internetową www.isic.pl.

2. Za pośrednictwem strony prowadzonej przez Almatur można nawiązać członkostwo w Stowarzyszeniu Almatur potwierdzone wydaniem międzynarodowej legitymacji studenckiej ISIC lub ISIC-PTSM – International Student Identity Card.

3. Członkiem stowarzyszonym Stowarzyszenia Almatur może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 12 lat i jest uczniem lub studentem studiów wyższych.

4.1. Kandydat na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur uzyskuje członkostwo po złożeniu deklaracji członkowskiej wg wzoru określonego przez Stowarzyszenie oraz opłaciła składkę członkowską w wysokości zależnej od wybranego wariantu legitymacji ISIC potwierdzającego członkostwo zgodnie z pkt. 4 niniejszego regulaminu. Złożenie deklaracji członkowskiej może nastąpić on-line poprzez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.isic.pl. Kandydat na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur w toku procedury składania deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej zobowiązany jest załączyć i przesłać skan swojej legitymacji szkolnej bądź studenckiej, ważnej w dacie składania deklaracji on-line oraz zdjęcia w formacie i o wymiarach zdjęcia legitymacyjnego.

4.2. Osoby, które w dacie złożenia deklaracji członkowskiej on-line nie miały ukończonych 16 lat winny wysłać na adres Stowarzyszenia Almatur nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia deklaracji członkowskiej on-line pisemną zgodę ich przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do Stowarzyszenia.

5.1. Jako potwierdzenie członkostwa osoba otrzymuje po wniesieniu odpowiedniej opłaty tytułem składki członkowskiej wedle swego wyboru legitymację ISIC albo ISIC –PTSM w jednym z poniższych wariantów:

a) legitymację ISIC :

i. w wersji bez ubezpieczenia,

ii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,

iii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,

iv. z

b) legitymację ISIC-PTSM w przypadku, gdy dana osoba przystępując do Stowarzyszenia Almatur przystępuje jednocześnie do Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz International Hostelling:

i. w wersji bez ubezpieczenia,

ii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,

iii. z pakietem ubezpieczeniowym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Japonii,

5.2 Aktualna wysokość składek członkowskich dla członków stowarzyszonych przy uwzględnieniu wskazanych w pkt. 5.1 niniejszego regulaminu wariantów legitymacji potwierdzającej członkostwo  jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl.

5.3 W przypadku wyboru przez kandydata na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur potwierdzenia członkowska w postaci legitymacji ISIC w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.a)ii bądź legitymacji ISIC-PTSM w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.b)ii niniejszego regulaminu możliwe jest wykupienie po wniesieniu opłaty z tego tytułu, aktualna wysokość której jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl ubezpieczenia w zakresie:

a) sportów ekstremalnych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

5.4 W przypadku wyboru przez kandydata na członka stowarzyszonego Stowarzyszenia Almatur potwierdzenia członkowska w postaci legitymacji ISIC w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.a)iii bądź legitymacji ISIC-PTSM w wariancie wskazanym w §1 pkt.5.1.b)iii niniejszego regulaminu możliwe jest wykupienie po wniesieniu opłaty z tego tytułu, aktualna wysokość której jest wskazana na stronie internetowej www.isic.pl ubezpieczenia w zakresie:

a) sportów ekstremalnych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym zagranicą

b) ubezpieczenie bagażu podróżnego oraz sprzętu sportowego poza granicami RP

c) ubezpieczenie na terenie USA, Kanady, Australii i Japonii.

d) ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce,

e) sportów ekstremalnych i odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w Polsce

 

6. Okres ubezpieczenia posiadacza legitymacji odpowiada okresowi ważności legitymacji z zastrzeżeniem, iż:

a) w przypadku ISIC – okres ubezpieczenia wynosi nie więcej niż 16 miesięcy i dla legitymacji wykupionej w okresie:

 • · 01.01. – 31.08. zachowuje ważność do końca danego roku kalendarzowego
 • · 01.09. – 31.12. zachowuje ważność do końca następnego roku kalendarzowego

b) w przypadku legitymacji ISIC-PTSM – okres ubezpieczenia wynosi zawsze 12 miesięcy od dnia wystawienia legitymacji.

7. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubezpieczeń oferowanych w wariantach karty ISIC z ubezpieczeniami znajdują się w dokumantach:
„Szczególne Warunki Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą i poza krajem stałego pobytu dla posiadaczy kart ISIC, ISIC-AZS, ISIC-PTSM, ISIC-Master Card PayPass ITIC, IYTC”
oraz
„Szczególne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie RP dla posiadaczy kart ISIC, ISIC-PTSM, ITIC, ISIC-Master Card PayPass, IYTC”
przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Ubezieczeń  S.A. zamieszczonych na stronie internetowej www.isic.pl.

§ 2 Składka członkowska i opłata za dodatkowe ubezpieczenie

1.    Wysokość składki członkowskiej oraz opłaty za dodatkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 1 pkt. 5.3 niniejszego regulaminu, podawanej na stronie internetowej www.isic.pl dla legitymacji ISIC oraz ISIC-PTSM przy uwzględnieniu poszczególnych wariantów tych legitymacji podawane są w złotych polskich i są kwotami brutto.

2.    Wysokość składki członkowskiej wskazana na stronie internetowej www.isic.pl dla poszczególnych wariantów legitymacji ISIC bądź ISIC-PTSM w dacie wypełnienia i przesłania deklaracji członkowskiej on-line, a także wskazana w tej dacie na stronie internetowej www.isic.pl wysokość opłat za dodatkowe ubezpieczenia, o których mowa w § 1 pkt. 5.3 oraz 5.4 niniejszego regulaminu, jest wiążąca dla Stowarzyszenia Almatur i osoby do niego przystępującej.

3.    Koszty przesyłki legitymacji oraz materiałów informacyjnych na adres członka Stowarzyszenia pokrywa kandydat na członka. Koszty przesyłki są zgodne z opłatami pobieranymi przez firmy pocztowe.

 § 3 Wystawianie i przesyłka legitymacji

 1. Stowarzyszenie Almatur sprawdza, czy dane zawarte w przesłanej za pośrednictwem strony internetowej deklaracji członkowskiej oraz załączone do niej dokumenty są kompletne i nie budzą wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i w kompletności danych oraz braku uzasadnionych wątpliwości co do ich prawdziwości wystawia na potwierdzenie członkostwa w Stowarzyszeniu Almatur w charakterze członka stowarzyszonego wybraną przez członka legitymację w terminie 3 dni roboczych od daty zaksięgowania na rachunku składki członkowskiej w wysokości związanej z wariantem legitymacji ISIC bądź ISIC-PTSM wybranym przez członka z uwzględnieniem ewentualnego podwyższenia składki w przypadku wyboru dodatkowego ubezpieczenia.
 2. Stowarzyszenie Almatur przesyła wystawioną legitymację wraz z materiałami informacyjnymi dotyczącymi uprawnień posiadacza legitymacji ISIC oraz ISIC-PTSM oraz pakietu ubezpieczeniowego w przypadku wyboru legitymacji w wariancie z ubezpieczeniem za pośrednictwem  firmy pocztowej wybranej przez Kandydata . Wysyłka dokonywana jest na wskazany w deklaracji członkowskiej adres zamieszkania, chyba że w deklaracji członkowskiej zostanie wskazany adres do korespondencji inny niż adres zamieszkania.
 3. Kandydat udziela Stowarzyszeniu Almatur jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie, z firmą pocztową, umowy o świadczenie usług w jego imieniu - celem przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Powyższe pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie cen przesyłki pocztowej (o podatek VAT) i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Wynagrodzenie za pełnomocnictwo wliczono w cenę towaru, jako związane z jego zakupem. Jeżeli koszty wysyłki pokrywa stowarzyszenie powyższe pełnomocnictwo nie ma zastosowania
 4. Wysyłka legitymacji następuje po jej wystawieniu przez Stowarzyszenie Almatur zgodnie z postanowieniami § 3 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Sposób i czas wysyłki jest zależny od adresu, na jaki na nastąpić dostawa, zgodnie z poniższym:

a) Sposoby i czas dostawy w Polsce

i. Przesyłki  wysyłane listem poleconym priorytetowym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przewidywany czas dostawy: 4 dni robocze

ii. Przesylki kurierskie wysyłane  za pośrednictwem firmy kurierskiej . Przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze

b) Sposoby i czas dostawy w Europie

i. Poczta Polska przesyłka polecona, przewidywany czas dostawy: 10-14 dni roboczych

ii. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7 dni roboczych

iii. Przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy: 1-2 dni robocze

c) Sposoby i czas dostawy poza Europą

i. Poczta Polska przesyłka polecona, przewidywany czas dostawy: 2-6 tygodni

ii. Poczta Polska przesyłka polecona priorytetowa, przewidywany czas dostawy: 7-14 dni roboczych

iii. Przesyłka kurierska, przewidywany czas dostawy: 2-4 dni robocze

 1. Stowarzyszenie Almatur nie odpowiada za opóźnienia wynikające z działania bądź zaniechania firm pocztowych.
 2. W przypadku niedostarczenia przesyłki z powodu działania lub zaniechania firmy pocztowej nowa legitymacja zostanie wysłana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia od firmy pocztowej, że przesyłka nie została dostarczona.
 3. Almatur nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez członka Stowarzyszenia

  § 4 Wpłata składki członkowskiej

 1. Wpłat składki członkowskiej należy dokonywać elektronicznie poprzez płatności elektroniczne systemu realizującego proces składania deklaracji członkowskiej – Voyager.com
 2. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia elektronicznego z numerem karty (pomimo pobrania środków z konta ) wymagany jest kontakt z serwisem technicznym pod adresem isic.online@voyager.pl
  W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim Voyager.com zobowiązany jest do podjęcia próby ponownego wygenerowaniu numeru karty, a w przypadku gdy nie jest to możliwe do zwrotu wpłaconych środków w takiej sytuacji procedura składania deklaracji członkowskiej zostaje odrzucona.

§ 5 Reklamacje

 1.    W przypadku stwierdzenia w dostarczonej legitymacji niezgodności danych z danymi zawartymi w deklaracji członkowskiej bądź niezgodności wariantu przesłanej legitymacji ISIC bądź ISIC-PTSM z wybranym przy składaniu deklaracji, członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo do zgłoszenia powyższych niezgodności i żądania ich usunięcia.

W takim przypadku członek Stowarzyszenia powinien odesłać legitymację przesyłką pocztową na adres Almaturu nie później niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania i przesłać na piśmie albo za pomocą poczty elektronicznej informację o stwierdzonej niezgodności:

 

Stowarzyszenie Almatur

ul. Bagatela 10/10

00-585    Warszawa

tel. 22 826 26 14

Koszty przesyłki ponosi Stowarzyszenie Almatur, chyba że niezgodność zgłoszona przez członka Stowarzyszenia faktycznie nie występuje.

2.     W przypadku otrzymania zgłoszenia niezgodności, o których mowa w § 5 pkt. 1 umowy, Stowarzyszenie Almatur wystawi i wyśle na adres członka Stowarzyszenia prawidłowo nową legitymację w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania wadliwej legitymacji i informacji o stwierdzonych przez członka Stowarzyszenia niezgodnościach.

3.     W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub utraty legitymacji jej Posiadaczowi nie przysługuje prawo jej wymiany na nową. Pomimo zniszczenia, uszkodzenia lub utraty legitymacji ubezpieczenie, o ile jest powiązane z danym typem legitymacji ważne do końca okresu jej ważności.

 § 6 Rezygnacja z legitymacji ISIC

 1.    W przypadku rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu osoby, która przystąpiła do Stowarzyszenia poprzez wypełnienie i wysłanie deklaracji członkowskiej za pośrednictwem strony internetowej www.isic.pl, w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia na stronie www.isic.pl.

i. Stowarzyszenie Almatur zwróci takiej osobie wniesioną składkę członkowską,

ii. osoba, która zrezygnowała z członkostwa odeśle Stowarzyszeniu Almatur na swój koszt otrzymaną legitymację ISIC albo ISIC – PTSM wraz z materiałami informacyjnymi w stanie wynikającym z normalnego zużycia.

2. Osoby, która wykupiła dodatkowe ubezpieczenie, o którym mowa w § 1 pkt. 5.3 niniejszego regulaminu, z tego ubezpieczenia członek Stowarzyszenia ma prawo rezygnować z dodatkowego ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania legitymacji ISIC albo ISIC-PTSM, zaś Stowarzyszenie Almatur zwróci rezygnującemu opłatę pobraną za dodatkowe ubezpieczenie pomniejszoną o część opłaty proporcjonalną do okresu, przez jaki obowiązywała ochrona ubezpieczeniowa przed złożeniem oświadczenia w przedmiocie odstąpienia.

 § 7 Świadectwo ubezpieczeniowe

 1.    W przypadku legitymacji ISIC albo ISIC-PTSM z ubezpieczeniem, a także wykupu przez daną osobę dodatkowego ubezpieczenia, o którym mowa w § 1 pkt. 5.3 oraz 5.4  niniejszego regulaminu potwierdzeniem ochrony ubezpieczeniowej udzielonej przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe PTU jest świadectwo ubezpieczeniowe wystawiane i przesyłane członkowi Stowarzyszenia wraz z wybraną przez niego legitymacją ISIC bądź ISIC-PTSM.

 § 8 Postanowienia końcowe

1 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy statutu Stowarzyszenia Almatur dostępnego na stronie www.isic.pl, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz kodeksu cywilnego.

2.  Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2012 r.

3.  Stowarzyszenie Almatur zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.isic.pl.

 © ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl