Z ISIC SIĘ OPŁACA

Przekonaj się sam. Skorzystaj z naszych zniżek w restauracji Sphinx i wygraj nagrody!

 • wycieczkę Długi weekend w Barcelonie dla dwóch osób w terminie 14.09 - 18.09.2022 – mamy aż trzy nagrody tego typu więc łącznie wyjdzie z nami 6 osób!
 • bony o wartości 500 zł na wyjazdy turystyczne Biura Podróży i Turystyki Almatur Polska
 • bony  o wartości 100 zł do restauracji Sphinx.

Jak zgarnąć nagrodę? Nic prostszego.

1. Wybierz się do restauracji Sphinx- z nami możesz skorzystać tam ze zniżek tylko dla posiadaczy legitymacji ISIC - szczegóły zniżki z ISIC TUTAJ

2.  Zrób sobie zdjęcie… z przyjaciółmi…z zamówieniem. Ty decydujesz.  (Najciekawsze wygrywają)

3.  Prześlij zdjęcie na info@isic.pl. Czekamy na nie do 28 sierpnia.

Jeśli to Twoje zdjęcie było w grupie najlepszych, dostaniesz powiadomienie za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego nadeszło zgłoszenie do konkursu, maksymalnie do  1 września 2022 roku.

 

 

 

REGULAMIN Konkursu

„Konkurs ISIC-Sphinx – ISIC się opłaca”

Postanowienia ogólne

Celem konkursu „Konkurs ISIC-Sphinx – ISIC się opłaca” jest popularyzacja wartości legitymacji ISIC poprzez zapoznanie ze zniżkami wśród jej posiadaczy.

 • 1
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Konkurs ISIC-Sphinx – ISIC się opłaca”(„Konkurs”).
 2. Organizatorami Konkursu są: Stowarzyszenie Almatur, z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 00-585, Warszawa, ul. Bagatela 10/10, wpisana do CEIDG pod nr NIP 525-11-11-745
 3. Konkurs będzie trwał wyłącznie w dniach od 01.08.2022 od godziny 8:00 do 31.08.2022 godziny 23:59. Przy czym możliwość zgłoszeń do konkursu jest możliwa od 01.08.2022 do 28.08.2022 do godziny 23.59
 4. Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/isicpoland/ oraz portalu Facebook https://www.facebook.com/isic.poland
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
 6. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzą organizatorzy.

Uczestnicy Konkursu

 • 2
 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) jest osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:
 2. pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych
 3. posiadacz ważnej legitymacji ISIC

Zasady Konkursu

 • 3
 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie („Konkurs”) jest:
  1. Wykonanie jak najciekawszego zdjęcia w restauracji Sphinx, podczas wizyty w terminie trwania konkursu.
  2. Przesłanie zdjęcia na adres mailowy: info@isic.pl z tematem ,,ISIC się opłaca”.
   Wraz ze zdjęciem, uczestnik konkursu podaje:
   - swój numer legitymacji ISIC np. ,,ISIC się opłaca” – S048000123456M

- numer kontaktowy (telefonu komórkowego)

 1. do konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie prace: związane z tematyką konkursu; co do których Uczestnik posiada prawa autorskie
 1. Każdy Uczestnik może zgłosić się do konkursu tylko 1 raz i otrzymać jedną nagrodę.
 2. Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na:
  1. przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) przez Organizatora dla celów realizacji niniejszego Konkursu, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail, SMS, telefon), oraz korespondencji na adres fizyczny,
  2. dobrowolną wolę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych
  3. w przypadku otrzymania nagrody głównej uczestnik zobowiązuje się do przekazania numeru pesel oraz adresu zamieszkania w celu wypełnia deklaracji podatkowej.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez organizatorów Uczestnicy mają prawo do ich korygowania i zgłoszenia prośby o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych.
 4. Uczestnik zgłaszając się do konkursu zgadza się na opublikowanie swojego imienia, nazwiska w mediach pozostających w dyspozycji Organizatora m.in. na serwisach społecznościowych. Organizatorzy nie przewidują publikacji prac,
 5. Organizator nie gwarantuje i nie przewiduje publikacji zgłoszonych Prac konkursowych.
 6. Biorąc udział w konkursie Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu;
 7. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

Nagrody

 • 4

Nagrodami w konkursie są:

 1. Trzy dwuosobowe, wycieczki ,,Długi weekend w Barcelonie” dla dwóch osób w terminie 09 - 18.09.2022 – nagroda główna. Każda nagroda główna ma wartość i 6160 zł (w skład której wchodzi podatek od nagród i wygranych w wysokości 560 zł) przekazywany przez Stowarzyszenia Almatur do odpowiedniego urzędu podatkowego.

 2. Dwa bony o wartości 500 zł na imprezy turystycznie organizowane przez Biuro Podróży i Turystyki Almatur Polska S.A. (ważne w terminie 12 miesięcy od wydania) – nagroda bony turystyczne
 3. Trzy vouchery o wartości 100 zł do restauracji  Sphinx(ważne do 31 grudni 2022) – nagroda voucher Sphinx

 4. Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
 5. Uczestnik konkursu nie ma możliwości przekazania nagród, osobom trzecim lub zamiany jej na ekwiwalent pieniężny (z wyłączeniem podatku od nagród i wygranych)
 6. Za przekazania nagród odpowiadają Organizatorzy

 

Rozstrzygnięcie konkursu  wydanie nagród

 • 5
 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wyłanianiem Zwycięzców przy zachowaniu należytej staranności będzie czuwać trzyosobowe Jury („Komisja”) w liczbie: trzy osoby ze strony Organizatorów
 2. W dniach 01.08.2022 od godziny 8:00 do 28.08.2022 od godziny 23:59, Uczestnicy Konkursu mogą wykonywać zdjęcia i zgłaszać je do konkursu poprzez wykonanie zadania.
 3. W daniach 29-31 sierpnia jury konkursowe przystąpi do oceny zgłoszonych prac konkursowych (zdjęć). Jury wybierze zwycięzców na podstawie następujących kryteriów pomysł, realizacja, prezentacja.

Każde kryterium podlega ocenie punktowej od 1 do 10 punktów. Organizatorzy nie przewidują możliwości uzyskania takiej samej liczby punktów.

 1. Nagrody będą przyznawane w kolejności uzyskanych punktów, gdzie największa liczba uzyskanych punktów to nagrody w postaci wyjazdów, kolejne to bony turystyczne, kolejne nagrody vouchery Sphinx
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranych za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres z którego nadeszło zgłoszenie do konkursu maksymalnie do 1 września 2022 roku.
  Jednocześnie pełna lista wygranych zostanie opublikowanych profilach społecznościowych organizatorów.

Reklamacje

 • 6
 1. O wszelkich nieprawidłowościach związanych z Konkursem Uczestnik może poinformować Organizatora. Uwagi i reklamacje należy zgłaszać drogą elektroniczną przesyłając wiadomość na adres e-mail moderatora: info@isic.pl
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 2 dni roboczych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez e-mail.
 3. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram i Facebook. Serwisy nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu.

Przeniesienie praw do zdjęcia

 • 7
 1. Uczestnik przenosi na Organizatora majątkowe prawa autorskie do Prac: zdjęć bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
 2. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 3. wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, a także publiczne rozpowszechnianie oryginału lub egzemplarzy, na których go utrwalono, poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
 4. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu wprowadzenia utworów do obrotu, w sposób określony w lit. b,
 5. wykorzystanie całości lub pojedynczych elementów w celu stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystania z nich, a w szczególności wprowadzania do obrotu, w sposób określony w lit. b,
 6. rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy,
 7. publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej (min. na billboardach).
 8. Organizator nabywa także prawo do opracowania, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji, a także do rozporządzania i korzystania z opracowania.
 9. Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia na korzystanie ze zdjęć na nowych polach eksploatacji, innych niż wskazane w punktach a-f,
 10. które nie są aktualnie znane oraz wyraża zgodę na niewykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do zdjęcia, tj: nieujawnianie swojego nazwiska jako autora Treści (prac) na wszelkich nośnikach, dokonywania modyfikacji, obróbki, zmian lub poprawek Treści (prac), w tym również wykorzystywania Treści (prac) w części oraz łączenia je z innymi utworami, decydowania o pierwszym udostępnieniu Treści (prac) publiczności, nadzoru nad umowy sposobem korzystania z Treści (prac), a także przenosi na Organizatora prawo zezwolenia na wykonanie zależnych praw autorskich związanych z wykonaniem przedmiotu
 11. Nagrodzeni zobowiązują się do niezgłaszania żadnych roszczeń względem Organizatora z tytułu wykorzystania zdjęć oraz treści prac
 12. Uczestnik oświadcza, że zdjęcia są oryginalnym utworem, stworzonym przez Uczestnika i że jest ich wyłącznym właścicielem majątkowych praw autorskich.
 13. Uczestnik, który w wyniku naruszenia Regulaminu utraci prawo do uczestnictwa zobowiązuje się do niezgłaszania żadnych roszczeń z tytułu wykorzystania jego zdjęcia.
 14. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na opublikowanie jego zdjęć konkursowych przez Organizatora w internecie lub w prasie, w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, bez konieczności uzyskania zgody Uczestnika Konkursu i bez konieczności informowania go o tym.

Postanowienia końcowe

 • 8
 1. Konkurs ma charakter rozrywkowy.
 2. Zabrania się publikacji treści sprzecznych z zasadami, które godzą w poszanowanie dobrych obyczajów, obrażają ludzi ze względu na wiarę, przynależność narodową, rasową czy przekonania religijne. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji zgłoszeń uczestników, którzy reprezentują branże: erotyczną, obronną oraz marki, które w przekonaniu sponsora prowadzą działalność konkurencyjną wobec jego działalności.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wzięciem udziału w Konkursie niezgodnym z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na udział na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne skutkujące problemami z komunikacją, w tym w szczególności za ewentualne zakłócenia w komunikacji e-mail, wynikające z awarii lub przeciążenia łącz, bądź za inne problemy techniczne w jakikolwiek inny sposób wpływające na ostateczne wyniki, w tym w szczególności za działanie platformy Instagram.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na portalu społecznościowym Instagram. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie :
 8. Administratorem danych osobowych jest Organizator i przetwarza je wyłącznie w celu i zakresie określonymi w klauzulach zgody akceptowanych przez Uczestnika przy rejestracji.
 9. Właścicielem majątkowych praw autorskich do materiałów opublikowanych w ramach Konkursu jest Organizator. Kopiowanie tych utworów na dyski komputerów lub na inne lokalizacje internetowe jest zabronione i może narazić użytkowników na odpowiedzialność przewidzianą w Ustawie o Prawie Autorskim i w innych obowiązujących przepisach prawa.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa.
 11. W razie pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z moderatorem: info@isic.pl

 

© ISIC Polska - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie recode.pl